Статьи

Главная Новости

Кредит под авто

Опубликовано: 24.03.2021

Основной сегмент кредитования ИП — краткосрочные и среднесрочные ссуды. Они отличаются быстрым оформлением, быстрой выдачей и быстрым возвратом.

Сегодня предпринимателям в банках предлагают следующие виды кредитов:

Экспресс-кредиты – просто оформляются, требуется минимальный пакет документации: паспорт и водительское или пенсионное удостоверение, смотрите на сайте кредит под авто. Кредитный максимум здесь небольшой – 1 млн рублей. Ставка рассчитывается индивидуально. Первоначальный взнос составляет не менее 10%. Залог не требуется, только поручительство физического лица, способного оплатить долг в случае банкротства заемщика. Такие кредиты подойдут тем, у кого мало времени и нет других доступных вариантов.

Кредитные линии —  схема кредитования, позволяющая заемщику получать денежные средства по мере необходимости в рамках установленного лимита, гасить сумму задолженности частями, производить повторное заимствование в течение срока действия кредитной линии.

Кредитная линия бывает двух видов: возобновляемая и невозобновляемая.

Классический пример возобновляемой — кредитная карточка, по которой все средства, возвращенные на счет, снова становятся доступными сразу.

Невозобновляемая линия имеет периодичную схему выдачи: 1 или 2 раз в месяц, через определенные промежутки времени.

Целевые программы – целенаправленные виды кредитования для малого и среднего бизнеса. Кредиты по целевым программам выдаются под определенные цели – на открытие фирмы, для приобретения объектов недвижимости, транспорта или оборудования. В качестве залогового выступает приобретаемое должником имущество, поэтому процентные ставки в таких программах ниже, чем при потребительском кредитовании.

Овердрафт — краткосрочный нецелевой кредит, прикрепленный к основному расчетному счету. По сути, это дополнительные кредитные средства, которые банк предоставляет клиенту, когда полностью израсходованы собственные деньги на счете.

Фиксированного графика погашения овердрафт не имеет, проценты за его использование взимаются из поступающих на текущий счет средств. Такое кредитование выгодно для заемщиков, которые нуждаются в быстрых деньгах для пополнения своего расчетного счета.

uk

Основний сегмент кредитування ІП - короткострокові і середньострокові позики. Вони відрізняються швидким оформленням, швидкою видачею і швидким поверненням.

Кредит под авто

Сьогодні підприємцям в банках пропонують наступні види кредитів:

Експрес-кредити - просто оформляються, потрібен мінімальний пакет документації: паспорт і водійське або пенсійне посвідчення, дивіться на сайті кредит під авто. Кредитний максимум тут невеликий - 1 млн рублів. Ставка розраховується індивідуально. Початковий внесок становить не менше 10%. Застава не потрібна, тільки поручительство фізичної особи, здатного оплатити борг в разі банкрутства позичальника. Такі кредити підійдуть тим, у кого мало часу і немає інших доступних варіантів.

Кредитні лінії - схема кредитування, що дозволяє позичальникові отримувати грошові кошти в міру необхідності в рамках встановленого ліміту, гасити суму заборгованості частинами, вчинити повторне запозичення протягом терміну дії кредитної лінії.

Кредитна лінія буває двох видів: поновлювана і невідновлювальна.

Класичний приклад відновлюваної - кредитна картка, за якою всі кошти, повернуті на рахунок, знову стають доступними відразу.

Невідновлювальна лінія має періодичність схему видачі: 1 або 2 разів на місяць, через певні проміжки часу.

Цільові програми - цілеспрямовані види кредитування для малого та середнього бізнесу. Кредити за цільовими програмами видаються під певні цілі - на відкриття фірми, для придбання об'єктів нерухомості, транспорту або обладнання. В якості заставного виступає купується боржником майно, тому процентні ставки в таких програмах нижче, ніж при споживчому кредитуванні.

Овердрафт - короткостроковий нецільовий кредит, прикріплений до основного розрахунковому рахунку. По суті, це додаткові кредитні кошти, які банк надає клієнту, коли повністю витрачені власні гроші на рахунку.

фіксованого графіка погашення овердрафт не має, відсотки за його використання стягуються з вступників на поточний рахунок коштів. Таке кредитування вигідно для позичальників, які потребують швидких грошах для поповнення свого розрахункового рахунку.

видео кредит под авто | видеo кредит пoд aвтo

Новости

Ваз 12
Производство модели началось с 1999 года с укороченным (по сравнению с ВАЗ-2110) до 4170 мм пятидверным кузовом хэтчбек (объём багажника 400 л), за счёт чего у машины более чёткие реакции на

rss